pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3(22), 2022թ.
pdf-icon Գալստյան Ս․Բ․, Միրզոյան Ժ․Մ․ Մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման եվ հողատարման կասեցման կանխարգելման մելիորատիվ միջոցառումներ
pdf-icon Եղիազարյան Գ.Մ., Խաչատրյան Ա․Խ․, Դանիելյան Ռ․Ա․ Բույսերի աճի դինամիկայի մի խնդրի մասին
pdf-icon Մինասյան Ա.Ռ., Տոնապետյան Ա.Պ., Գասպարյան Ա.Պ. Արմատապտուղների բերքահավաքի փոքրաչափ մեքենայի խոփավոր բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորումԳյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումային ռիսկերի կառավարման հիմնահարցերը Արցախում
pdf-icon Պետրոսյան Մ.Գ., Ավանեսյան Է.Վ. Ընդհանրացված միկ-կեպլերի խնդրի սֆերոիդալ բազիսը
pdf-icon Այդինյան Լ.Գ. երգող կեռնեխների (turdus philomelos brehm, 1831) տարածվածությունը ստեփանակերտ քաղաքում ու նրա մերձակայքում
pdf-icon Բաղդասարյան Ա․Ս․, Փելթիկյան Մ․, Ասատրյան Ն․Լ․, Միքաելյան Ա․Ռ․ Մոլեկուլային թթվածնով հալոգենվինիլային միացությունների ոչ կատալիտիկ եվ կատալիտիկ հեղուկաֆազ օքսիդացման գործընթացներ
pdf-icon Գագոշիձե Շ․Ն․, Կոդուա Մ․Ա․Կլոր կտրվածքով ոչ ճնշումային ջրատարներում ջրի շարժման կայունության մասին
pdf-icon Բալայան Ա.Վ. Ազատի ջրամբարում կուտակված ջրաբերուկների քանակի որոշումը հիդրոլոգիական մեթոդներով
pdf-icon Սաֆին Ռ.Տ., Մարկոսյան Մ.Վ., Սատիմովա Ե.Գ., Պավլովա Տ.Ա., Գարմաշովա Յ.Մ. Տեսադիտարկման համակարգի թվային տեսախցիկի ազդանշանի որակի գնահատման մեթոդները
pdf-icon Ներսիսյան Կ.Ա., Պողոսովա Տ.Ա. ՓՄՁ ոլորտի զարգացման արդի հիմնախնդիրները Արցախի Հանրապետությունում
pdf-icon Մարկոսյան Ա․Խ․, Միքայելյան Ն․Ա․, Հարությունյան Ա․Կ․, Երոյան Ե․Պ․ Տեխնիկական մասնագիտություններով կրթական գործընթացի կազմակերպման խնդիրները բակալավրիատում