pdf-icon  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2(26), 2023թ.
pdf-icon Մարկոսյան Ա․Խ․, Խաչատուրյան Վ․Գ․, Թոքմաջյան Հ․Վ․, Հարությունյան Ա․Կ․, Մարկոսյան Մ․Ա․ Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ֆինանսավորման և կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
pdf-icon Առաքելյան Ա․Ա․, Ավետիսյան Ս․Ա․, Առաքելյան Շ․Ա․ Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրության համակարգի առկա խնդիրները և ներդրման ուղիները Արցախի Հանրապետությունում
pdf-icon Սարիբեկյան Ա․Ս․ Համաշխարհային տնտեսական աճի միտումները և ռեցեսիոն զարգացումները
pdf-icon Մարկոսյան Մ․Ա․ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի արդյունավետությունը
pdf-icon Թևոսյան Ս․Խ․ Բյուջետային վերահսկողությունը որպես ռազմավարական պլանավորման բարեփոխումների գործիք
pdf-icon Գալստյան Ս.Բ., Օհանյան Հ.Ա., Մարտիրոսյան Կ.Հ. Բնական պայմաններում տրիտիկալեի ջրային ռեժիմի կարգավորման նոր տեխնոլոգիայի մշակում մելիորանտի և պարարտանյութերի կիրառմամբ
pdf-icon Ջամղարյան Թ.Վ. Մեքենայական ուսուցումով ներխուժումների հայտնաբերման համակարգի կազմում բազմաչափ լոգիստիկ ֆունկիցիայի հետազոտում
pdf-icon Պետրոսյան Տ.Լ., Մանուկյան Ս.Բ., Խաչատրյան Է.Հ., Նամաթյան Ն.Տ. Ֆիլտրով պաշտպանված կավային գրունտի մեխանիկական սուֆոզիայի ուսումնասիրությունը
pdf-icon Վարդանյան Վ.Զ., Հարությունյան Ի.Վ., Գալստյան Գ.Ա., Ադամյան Ս.Ա. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդաբանության մշակումը բուհերում՝ «GeoGebra» դինամիկական ծրագրի կիրառմամբ