pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3(27), 2023թ.
pdf-icon Գ.Դ. Գրիգորյան, Ա.Լ. Ալեքսանյան, Տ.Դ. Գրիգորյան, Վ.Ա. Աբրամյան ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՑԱԾՐ ԷՆԵՐԳԱՍՊԱՌՄԱՄԲ ՏԱԿՏԱՎՈՐՎՈՂ ՕՊԵ- ՐԱՑԻՈՆ ՈՒԺԵՂԱՐԱՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ
pdf-icon Թ.Վ. Ջամղարյան ՓԱԹՈՒՅԹԱՅԻՆ ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑՈՎ ՊՈԼԻՄՈՐՖ ՎՆԱՍԱԲԵՐ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ
pdf-icon Ռ.Գ. Իսրայելյան, Ն.Ա. Միքայելյան, Մ.Ա. Իսրայելյան, Ա.Ա. Ասլանյան ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵ-ՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԽԱՓԱՆՄԱՆԸ
pdf-icon Ռ.Գ. Իսրայելյան, Ն.Ա. Միքայելյան, Ա․Յա․ Մարգարյան, Մ.Ա. Իսրայելյան, Ա.Ա. Սողոմոնյան ԿԱՐԲՈՆԱՏԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐՈՎ ՊԼԱՍՏԻԿԱՑՎԱԾ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ-ՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
pdf-icon Ա.Մ. Եսոյան, Գ.Մ. Միքայելյան, Ա.Ա. Եսոյան, Ս.Ա. Ադամյան ԿԱՐՏՈՖԻԼԱՀԱՆԻ ՇՆԵԿԱՅԻՆ ԿՈՇՏԱՋԱՐԴԻՉԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
pdf-icon Մ․ Ա․ Մարկոսյան ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԸ
pdf-icon Մ․ Ա․ Մարկոսյան, Ս․Հ․ Թոքմաջյան, Ժ․Մ․ Միրզոյան, Գ․Ա․ Իվանյան ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
pdf-icon Կ․Ա․ Ներսիսյան, Ա․Խ․ Մարկոսյան, Ժ․Մ․ Միրզոյան ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
pdf-icon Ա․Խ․ Մարկոսյան, Մ․Վ․ Մարկոսյան, Վ․Հ․ Ավետիսյան, Հ․Գ․ Մարտիրոսյան ՌԱԴԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴՐՈՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ