Ցուցումներ

Հոդվածների հեղինակային օրինակների ձևակերպման համար ներկայացվող պահանջներ

Հոդվածները կարելի է ներկայացնել հայերենով, ռուսերենով և անգլերենով` մինչև 14 էջի (“Էկոնոմիկա” խորագրով` մինչև 24 էջի) սահմաններում.

Էջի ֆորմատը` A4, լուսանցքները` վերևից, ներքևից, աջից և ձախից` 18 մմ.

Տառատեսակը հայերեն` Unicode /GHEA Grapalat/, ռուսերեն և անգլերեն` Times New Roman.

Միջտողային հեռավորությունը` 1,15:

 

 1. Էջի վերին աջ անկյունում, հոդվածի ներկայացման լեզվով, գլխատառերով`, հայերեն` 11, ռուսերեն և անգլերեն` 12bold տառաչափով տրվում է հոդվածի խորագիրը:
 2. Հաջորդ տողի Էջի ձախ անկյունում տրվում է ՀՏԴ-ն` առնվազն վեցանիշ թվով:
 3. Դրանից մեկ տող ներքև, մեջտեղում, հոդվածի ներկայացման լեզվով գլխատառերով դրվում է վերնագիրը` հայերեն` 12bold, ռուսերեն և անգլերեն` 14 bold տառաչափով:
 4. Երկու տող ներքև, ձախից, հոդվածի ներկայացման լեզվով, հեղինակի (հեղինակների, որոնց թիվը, որպես կանոն, չի կարող գերազանցել 4-ը) Անվան, Հայրանվան սկզբնատառերը և Ազգանունը` հայերեն` 11, ռուսերեն և անգլերեն` 12bold տառաչափով:
 5. Մեկ տող ներքև, ձախից, հոդվածի ներկայացման լեզվով, շեղատառերով (Italic) տրվում է կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը` հայերեն` 9, ռուսերեն և անգլերեն` 10 տառաչափով:
 6. Անջատելով տեքստը հորիզոնական հոծ գծով` էջի ձախ անկյունից, հոդվածի ներկայացման լեզվով, տրվում են Բանալի բառերը (5-8 բառ)` հայերեն` 10, ռուսերեն և անգլերեն` 11 տառաչափով:
 7. Երկու տող ներքև, հոդվածի ներկայացման լեզվով, մեջտեղում, շեղատառերով (Italic), գրվում է հոդվածի համառոտագիրը` 10-20 տող` հայերեն` 9, ռուսերեն և անգլերեն` 10 տառաչափով:
 8. Երկու տող ներքև ներկայացվում է հոդվածի հիմնական տեքստը` հայերեն` 10, ռուսերեն և անգլերեն` 11 տառաչափով: Պարբերությունները սկսվում են նոր տողից` 10 մմ խորքից: Երաշխավորվում է նյութի շարադրման հետևյալ սխեման. «Ներածություն», «Խնդրի դրվածքը», «Հետազոտության արդյունքները», «Եզրակացություն»: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են լինել նաև այլ բաժիններ` համապատասխան վերնագրերով:
 9. Բանաձևերը ներկայացվում են առանձին տողով, մեջտեղում և համարակալվում են աջ մասում, փակագծերի մեջ: Բանաձևերը, ինչպես նաև տեքստում տեղադրվող մաթեմատիկական սիմվոլներն ու արտահայտությունները տրվում են Microsoft Equation-ով, Italic` 10 տառաչափով:
 10. Տեքստում կարող են լինել նկարներ, գծապատկերներ, գծագրեր և աղյուսակներ: Նկարները և գծապատկերները համարակալվում են միջանցիկ համարակալմամբ` «Նկ.» նմուշառմամբ: Նկարների, գծապատկերների, գծագրերի անվանում­ները, նշանակում­ների բացատրությունները տրվում են ներքևում: Դրանք կարելի է տեղադրել ուղղաձիգ կամ հորիզոնական դիրքով` հայերեն` 9, ռուսերեն և անգլերեն` 10bold տառաչափով: Աղյուսակները համարակալվում են միջանցիկ համարակալմամբ` «Աղ.» նմուշառմամբ: Աղյուսակների անվանում­ները, նշանակում­ների բացատրությունները տրվում են վերևում: Դրանք կարելի է տեղադրել ուղղաձիգ կամ հորիզոնական դիրքով: Եթե մեկ թերթի վրա աղյուսակը չի տեղավորվում, պետք է շարունակել մյուս թերթի վրա` նշելով, որ շարունակությունն է: Աղյուսակի սյունյակներում ազատ տեղեր չպետք է մնան. պետք է դնել գծիկ կամ գրել «չկա» («չի որոշված»):
 11. Նկարները, գծապատկերները, գծագրերը էլեկտրոնային տարբերակով, որպես օրենք, տրվում են գունավոր տարբերակով:
 12. Հոդվածի վերջում, երկու տող ներքև, ձախից` 10 մմ խորքից տպագրվում է «Գրականություն»` հայերեն` 11, ռուսերեն և անգլերեն` 12bold տառաչափով: Մեկ տող ներքև ներկայացվում է գրականության ցանկը` համարակալված ըստ հղումների հերթականության: Ցանկում աղբյուրները պետք է նշվեն […] տեսքով և ընդգրկեն` հեղինակի/ների/ ազգանունը և անվան /Հայրանունի/ առաջին տառը /երը/, նյութերի լրիվ անվանումը, հրատարակության տվյալները /տեղը, հրատարակչությունը, քաղաքը, տարեթիվը, հատորը, էջերը/: Տեղեկատվական պաշտոնական, այդ թվում` էլեկտրոնային աղբյուրների, համակարգչային ծրագրերի, հաշվետվու­թյունների, հրահանգների, հեղինակային իրավունքի արտոնագրերի, պա­տենտ­ների դեպքում ներկայացվում են լրիվ տվյալները: Աղբյուրները բերվում են բնօրինակի լեզվով: Միևնույն ժամանակ, հայերեն և ռուսերեն աղբյուրները ներկայացվում են նաև լատինատառ շարվածքով:
 13. Առանձին էջերի վրա տրվում է հոդվածի գլխամասի և համառոտագրի թարգմանությունը (բացի հոդվածի ներկայացման լեզվի)` հայերեն, ռուսերեն (Резюме) և անգլերեն լեզուներով (Summary):
 14. Հոդվածները պետք է ուղարկել info@bulletin.am էլ. հասցեով:
 15. Տեքստի խմբագրված և սրբագրված տարբերակը համաձայնեցվում է հեղինակ(ներ)ի հետ:
 16. Առանձին թղթի վրա տրվում է հեղինակների մասին տվյալները (Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն (ամբողջական), լուսանկարը, գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը, հասցեն, հեռախոսը, կազմակերպությունը, զբաղեցրած պաշտոնը, էլեկտրոնային հասցեն):