pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N2, 2021թ.
pdf-icon Է.Վ. Ավանեսյան Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման մի քանի խնդիր կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում
pdf-icon Ս.Բ. Գալստյան, Վ.Ա. Ալեքսանյան, Թ.Գ. Գրիգորյան, Մ.Շ. Միրզոյան Պարարտացման ժամկետների ազդեցությունը աշնանացան ցորենի
անատոմա-մորֆոլոգիական որոշ առանձնահատկությունների և
բերքատվության վրա
pdf-icon Ռ.Հ. Ավոյան Այլընտրանքային էներգետիկա: Հողմային էլեկտրակայանների
տեսակները և նրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
pdf-icon Պ.Ա. Տոնապետյան, Պ.Յու. Գասպարյան, Ա.Մ. Եսոյան Հողի նվազագույն մշակման տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները և ընտրությունը գոտիականությանը համապատասխան
pdf-icon Ն.Հ. Հովսեփյան Բովանդակության վրա հիմնված երկկողմանի՝ աշխատանքներ և
թեկնածուներ ընտրելու առաջարկությունների համակարգի մշակումը՝
օգտագործելով Fast Text մոդելը
pdf-icon Գ.Պ. Մաթևոսյան Խոսնակի ձայնի հարմարեցման նոր մոտեցում տրանսֆորմերների վրա հիմնված TTS մոդելի և մի քանի փորձով ուսուցման մեթոդի կիրառմամբ
pdf-icon Թ․Վ․ Ջամղարյան Գեներատիվ-մրցակցային ցանցերի կիրառումը ստոխաստիկ
տեղափոխվող ճշգրիտ ժամանակի ազդանշանների աղբյուրների
ղեկավարման համար
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Ե.Պ. Երոյան, Հ.Վ. Մաթևոսյան, Ա.Մ. Գալստյան Հետպատերազմյան շրջանում Արցախում արդյունաբերության
զարգացման հեռանկարները
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Է.Ն. Մաթևոսյան, Ս.Հ. Թոքմաջյան, Է.Վ. Ավանեսյան Քաղցրահամ ջրի օգտագործման միջերկրային և տարածաշրջանային
ցուցանիշների համեմատական ուսումնասիրություն
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Գ.Ա. Իվանյան, Կ.Ա. Ներսիսյան, Ա.Ա.Պողոսյան Տեխնիկական համալսարաններում որակի ապահովման խնդիրները
ջրային ոլորտի մասնագիտություններով կադրերի պատրաստման
գործընթացում
pdf-icon Կ.Ա. Ներսիսյան, Ռ.Յու. Ավագյան Պարենային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Արցախի Հանրապետությունում