pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(19), 2022թ.
pdf-icon Ավանեսյան Է.Վ. Սուբստրատում բույսի համար մատչելի ջրի լրացուցիչ պաշարի կուտակման գնահատումը
pdf-icon Ղորբանի Հ., Աբադ Ա.Ռ.Բ. Արտադրական հորերի համար ավազի արդյունահանման երկրամեխանիկական գործընթացների վերլուծություն (ահվազի նավթահանքերի Ասմար ավազանի օրինակով)
pdf-icon Պետրոսյան Հ.Ս., Մարկոսյան Մ.Վ., Համբարձումյան Պ.Վ., Ծատուրյան Ա.Ս. Հիդրոդինամիկական նիվելիրացման ինտերակտիվ համակարգ (ՀՆՀ)
pdf-icon Արևշատյան Ն.Գ., Երոյան Ե.Պ., Գրիգորյան Թ.Վ., Արզումանյան Ս.Ս. Կատարելագործված կաղապարներ բետոնային աշխատանքների համար
pdf-icon Ջամղարյան Թ․Վ․ Գեներատիվ-մրցակցային ցանցի ուսուցման համար տվյալների նախապատրաստման ալգորիթմի հետազոտում
pdf-icon Կիրակոսյան Գ.Տ., Մոմջյան Ա.Ժ. Հաշվարկների ճշտությունը բարձրացնող մասնագիտացված համակարգի մշակումը
pdf-icon Եսոյան Ա.Մ., Տոնապետյան Պ.Ա., Գասպարյան Պ.Յու., Տոնապետյան Ա.Պ. Լանջերի հողի շերտավոր մշակման բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորում
pdf-icon Մարկոսյան Ա․Խ․, Թարփոշյան Հ․Վ․ Նորարարական ձեռնարկատիրության կարիքների գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Փորձագիտական հարցում
pdf-icon Թարփոշյան Հ․Վ․ Նորարարական ձեռնարկության վրա ինստիտուտների ազդեցության գնահատում. Պանելային տվյալների վերլուծություն
pdf-icon Ավետիսյան Ս.Ա. Արժեթղթերի շուկայի դրսևորման առանձնահատկությունները ժամանակակից տնտեսական համակարգում
pdf-icon Ալեքսանյան Ա.Ա. Հայաստանի Հանրապետության հիփոթեքային վարկավորման շուկայի ցուցանիշների փոխկապվածության վերլուծությունը