pdf-icon Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(11), 2020թ.
pdf-icon Ա.Հ. Վարդանյան, Ա.Ա. Շահնազարով, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ա.Ա. Սարուխանյան Հողի ջրատարողականության ավելացումը պոլիմերահանքային նյութի օգնությամբ
pdf-icon Ս.Բ. Գալստյան, Ա.Հ. Վարդանյան, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ն.Ե. Գորշկովա, Հ.Վ. Թոքմաջյան Բնական պայմաններում դաշտային մշակաբույսերի և դեկորատիվ ծառաբույսերի ջրային ռեժիմի կարգավորումը պոլիմերահանքային հումքի կիրառմամբ
pdf-icon Ս.Բ. Գալստյան, Վ.Ս. Ադամյան, Վ.Ա. Ալեքսանյան, Ա.Վ. Ավագիմյան Մշակման եղանակների ազդեցությունը հողի բերրիության տարրերի և աշնանացան ցորենի բերքատվության վրա
pdf-icon Ն.Վ. Ֆարսիյան, Լ.Ս. Երիցյան Կարտոֆիլի տերևներում սննդատարրերի պարունակության ազդեցությունը բույսի աճի ու բերքատվության վրա
pdf-icon Վ.Ա. Կարապետյան Պտուղբանջարեղենային չիպսերի խոնավակլանիչ հատկությունները, պահպանության պայմանները և զգայաբանական ցուցանիշները
pdf-icon Ն.Վ. Մելիքյան, Ա.Մ. Դանիելյան, Ա.Գ. Մանուկյան, Ա.Ա. Գալստյան Սխալի հայտնաբերման և ուղղման ալգորիթմներով ստացված սխեմաների պարամետրերի ուսումնասիրություն
pdf-icon Ա.Ի. Վասիլեվա, Ս.Ե. Պետրոսյան Ճկուն քարերի պատրաստման տեխնոլոգիա և լաբարատոր հետազոտություն
pdf-icon Ն.Ա. Միքայելյան Խաչքարային արվեստը միջնադարյան արցախյան ճարտարապետության զարգացման անբաժան մաս
pdf-icon Ս.Ե. Պետրոսյան, Ս.Կ. Պետրոսյան 3D պանելների օգտագործումը կարճաժամկետ շինություններում որպես արտաքին կոնստրուկցիա
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Հ.Վ. Թոքմաջյան, Է.Ն. Մաթևոսյան, Վ.Գ. Խաչատուրյան Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների օգտագործման վիճակը և հիմնախնդիրները
pdf-icon Ա.Խ. Մարկոսյան, Է.Ն. Մաթևոսյան, Վ.Գ. Խաչատուրյան, Տ.Ս. Մարտիրոսյան Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման հիմնական ուղիները
pdf-icon Պ.Ա. Տոնապետյան, Պ.Յու. Գասպարյան Լանջով աշխատող հողամշակ մեքենայի բանող օրգանի և հողի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը
pdf-icon Պ.Ա. Տոնապետյան, Ք.Ա. Գրիգորյան, Վ.Կ. Հովսեփյան Սորուն բեռների բեռնման-բեռնաթափման պտուտակավոր փոխակրիչ